We Learn English As Doers!
Chương trình Huấn luyện NĂNG LỰC tiếng Anh NỘI SINH

weLEAD Beginner

Hướng dẫn cách ĐĂNG KÝ tại đây

Nội dung Chương trình

  START!
Available in ngày
ngày after you enroll
  PHÁT ÂM - ĐỌC TO - NGHE HIỂU CƠ BẢN
Available in ngày
ngày after you enroll
  TỪ VỰNG để LÃNH ĐẠO BẢN THÂN
Available in ngày
ngày after you enroll
  NGỮ PHÁP để VIẾT CÂU
Available in ngày
ngày after you enroll
  BEGINNER'S PRACTICES
Available in ngày
ngày after you enroll
  BETTER WRITING SKILL
Available in ngày
ngày after you enroll
  LEADERS' BOOK CLUB
Available in ngày
ngày after you enroll
  SIMPLE LISTENING & SPEAKING
Available in ngày
ngày after you enroll
Chương trình Huấn luyện NĂNG LỰC tiếng Anh NỘI SINH

WeLEAD Beginner

Hướng dẫn cách ĐĂNG KÝ tại đây