Nội dung Chương trình WeLEAD Junior

  BẮT ĐẦU
Available in ngày
ngày after you enroll
  NGỮ PHÁP để VIẾT CÂU
Available in ngày
ngày after you enroll
  TỪ VỰNG HỌC
Available in ngày
ngày after you enroll
  PHÁT ÂM & NGHE HIỂU
Available in ngày
ngày after you enroll
  CHUYỂN ĐỔI & HOÀN TẤT CÂU
Available in ngày
ngày after you enroll
  ÔN LUYỆN ĐỀ THI CẤP 2
Available in ngày
ngày after you enroll
  ÔN LUYỆN ĐỀ THI CẤP 3
Available in ngày
ngày after you enroll